Mis asi on Hoonete Inventariseerimine?

Hoonete inventariseerimine ehk tänapäevasemalt Hoonete ülesmõõdistamine ja ülesmõõdistusprojekti koostamine teostatakse tavaliselt selleks, et oleks võimalik vanu ole-masolevaid hooneid, millistel puudub ehitusprojekt, kanda ehitiste registrisse. Kuni Hooneregistrite sulgemiseni 31. 12.2003 aastal kandis hooned registrisse Hooneregister. Nõukogude ajal tegeles hoonete arhiiviga Inventariseeri-misbüroo. Hooneregistri arhiiv anti üle tavaliselt kohalikule keskarhiivile või maa-arhiivile ning moodustati keskne ehi-tisregister. Ehitisregistrisse kannab ehitised alates jaanuar-ist 2004 kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialist (ehitus-nõunik). Et ehitist registrisse kanda peavad olema teada ehitise tehnilised ja ehituslikud näitajad. Selleks tulebki ehitis ülesmõõdistada ning vastavalt majandus- ja kommu-nikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrusega nr 75 kehtestatud nõuetele vormistada ülesmõõdistusprojekt.

Lihtsa elamu põhiplaan

Piltide suurendamiseks kliki pildile

Hoonete lõiked

Piltide suurendamiseks kliki pildileHoone ülesmõõdistamiseks tuleb kohale inventariseeria, kes mõõdistab hoonete omavahelise paiknemise krundil ning hooned väljast ja seest. Kuna koostama peab hil-jem hoonetest põhiplaanid ja lõiked siis mõõdetakse üle ka kõik seinte-lagede paksused, uste ja akende avad, ahjud-pliidid-kaminad-korstnad ja muud küttekolded. Üles mõõdistatakse ka hoonealused keldrid ning või-malusel ka pööningud. Pööningul piisab tavaliselt vaid sellest, et pääseks mõõtma katuseviilu (harja) kõrgust. Kui pööning on ärklikorruseks välja ehitatud siis mõõ-distatakse see samuti tervenisti kui hoone põhikorruski.

Inventariseeria paneb kirja kõik ehitise ehitamisel kasu-tatud materjalid. Samuti kui hoonel on tehnovõrgud (vesi-kanalisatsioon, elekter, gaas jne.) siis märgitakse üles kõik tehnovõrkudesse puutuv.

Veel võib inventariseeria esitada erinevaid küsimusi hoonete ehitusaasta kohta, kaevude sügavuse kohta, kasutatud ehitusmaterjalide kohta (kui need ei ole lihtsa vaatlusega tuvastatavad) ja muid täpsustavaid küsimusi. Seega on hea, kui juba enne inventariseeria kohale tule-kut hoonete omanik täpsustab võimalusel neid vajami-nevaid andmeid.

Ühe keskmise suurusega, umbes neljast-viiest hoonest koosneva talukoha ülesmõõdistamine võtab aega orien-teeruvalt kaks-kolm tundi. Kõik oleneb hoonete suuru-sest, keerukusest, korruselisusest ning ehitiste hulgast. Tööde maksumus arvestatakse samuti üldjuhul igal konkreetsel objektil eraldi sest tavaliselt on kõik maja-valdused üksteisest erinevad. Ühe keskmise elamu inventariseerimine koos ühe sauna, keldri ning keskmise suurusega abihoonega maksab umbes 3000 krooni. Lisaks tuleb tasuda kohalesõidu eest olenevalt objekti kaugusest.

Kui on nõutud ka hoonetest vaadete tegemine siis mõõ-distatakse lisaks eelpoolkirjeldatule ka hoonete fassaadid. Kuna vaated joonistatakse hoonest kõigist neljast küljest, siis mõõdistatakse üles iga fassaad eraldi. Fassaadide joonistamist võib loa korral asendada ka fotodega. Tingimused määrab igal üksikjuhul kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialist.

VaatedPärast seda kui hooned on üles mõõdistatud, koostab inventariseeria majavaldusele või üksikule ehitisele asendi-plaani. Asendiplaanile kantakse objekti aadress, omanik ning asukoha koordinaadid riiklikus L-Est koordinaatide süsteemis. Seejärel joonestatakse välja hoonete põhiplaanid ja lõiked kuhu kantakse vajaminev informa-tsioon (mõõdud, ruuminimed jms.), arvutatakse ruumide pinnad ja koostatakse ruumide eksplikatsioon. Eksplikatsioonis näidatakse ära ruumide pinnad, ruumide kuuluvus jms ning esitatakse arvutustehted. Seejärel arvutatakse hoonetealused pinnad ja hoonete mahud mis esitatakse koos arvutustega vastaval lehel. Järgmiseks täidetakse iga hoone kohta insenertehniliste andmete tabel. Lõpuks koostatakse ka seletuskiri, tiitelleht ja sisukord ning köidetakse kaante vahele. Tavaliselt teha-kse dokumentatsioon kahes eksemplaris millest üks läheb kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistile ja teine jääb omanikule.

AsendiplaanEritellimused:


Eritellmusel teostame igasuguseid muid plaanistamisi ja kaardistamisi vastavalt tellija soovile. Näiteks evakuatsi-ooniplaane, mõõtkavalisi või mittemõõtkavalisi maa-ala plaane, põhimõtteskeeme jms. Kõrvalolevatel piltidel on toodud näitena Palmse mõisa vaatamisväärsuste plaanis-tamine ja mõisasüdame kaardistamine.<<< TIITELLEHELE