Väike valik tehtud katastrimõõdistamise töödestKatastrimõõdistustööd Arkna objektil

Rakvere vald, Arkna küla

Varasemalt EPA-le ja Põllumajandusülikoolile (hiljem Arkna Karjatalule) kuulunud Arkna Katsejaama kinnistu ning piirnevatel aladel katastrimõõdistustööd 5500 km2 suurusel maa-alal, mille käigus tähistati, mõõdistati ja moodustati üle 30 katastriüksuse.

Kontrollmõõdistustööd Liivaküla objektil

Maa-ameti tellimusel Väike-Maarja vallas, Liivaküla külas varemmõõdistatud katastriüksuste ülemõõdistamine ja õigsuse kontroll. Kuna erinevate maamõõtjate poolt varasematel aastatel teostatud katastrimõõdistustööd olid tehtud vigaselt, ei läinud Liivaküla kinnistute piirid mõõdistusandmete järgi kokku. Looduses olid küll maatükid omavahel koos aga mõõdistusandmete järgi oli omavahelisi kattumisi ja kinnistute vahelisi ribasusi.

Kontrollmõõtmiste tulemusel paigaldati puuduvad piiri-märgid ja koostati täiesti uued plaanid, piiriprotokollid ning maamõõdutoimikud viiele kinnistule. Üle mõõdistati üle kahekümne katastriüksuse ning moodustati lisaks üks uus katastriüksus. Metsas otsiti üles ja kaevati välja vanad piirikivid.Liivakalda uuselamurajooni mõõdistustööd

Arhitektibüroo Heli Sööt OÜ poolt koostatud detailpla-neeringu järgi elamukruntide, tänavate, parkide, kergliiklustee jms mahamärkimine, tähistamine ning katastriüksuste toimikute koostamine Rakvere vallas, Tõrremäe külas. Tööde käigus paigaldati enam kui 150 piirimärki ja moodustati 81 uut kinnistut millistele koos- tati plaanid, piiriprotokollid ning toimikud.


Põhjakeskuse, jäähalli ja piirneva ala mõõdistustööd

Rakvere vald, Tõrremäe küla

A.V.R.Projekt poolt koostatud Põhjakeskuse ning piirne- vate alade (Väljavahi) detailplaneeringu järgi kruntide, (kaubanduskeskus, jäähall, alajaamad, pumbajaamad jms) tänavate ja teede mahamärkimine ning uute katastriüksuste moodustamine.

Kuna planeeringu alal oli eelnevalt kehtestatud juba üks detailplaneering autoteeninduse rajamiseks, siis tuli kõi- gepealt teostada olemasolevate kinnistute liitmine ja see - järel uue detailplaneeringu järgi jagamine. Detailplaneering hõlmab peale Põhjakeskuse veel ka perspektiivse elamura- jooni rajamist Rakvere valla munitsipaalomanduses olevale maale, jäähalli rajamist ning tänavate ja teede välja ehita- mist kuni Rakvere linna piirini.Rakvere – Pajusti kergliiklustee

OÜ Teede Laboratoorium poolt koostatud tehnilise pro- jekti järgi läbis kavandatud trass muuhulgas ka eraomandis olevaid kinnistuid. Samuti oli osa lõikudest reformimata maal. Teostasime eraomandis olevate kinnistute jagamist ning reformimata maal uute kergliiklustee kinnistute moodustamist enne tee-ehituse algust ja ajal.Väike-Maarja aleviku tänavate mõõdistustööd

Väike-Maarja Vallavalitsuse tellimusel aleviku tänavate osaline ülesmõõdistus, tähistamine ja kinnistute moodus- tamine. Mõõdistustööd haaravad enda alla väga suure osa tänavatega piirnevatest elamu- või muudest kruntidest.

Kuna samaaegselt viib Väike-Maarja vald ellu ka aleviku vee- ning kanalisatsioonitrasside uuendamist, siis mõõdis- tati üles lisaks elektriliinidele ka uued trassid mis kantakse katastriüksuste plaanidele.OÜ Rakvere Invent